ต้นแบบเซลล์เชื้อเพลิงเอทานอล Ethanol Fuel Cell ใช้ เอทานอล 10% ผสมน้ำเปล่า ผลิตไฟฟ้า ไร้การเผาไหม้ใดๆ