ต้นแบบเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง Fuel Cell เพื่อการศึกษา อบรมบุคลากร พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมใหม่ด้านพลังงาน & ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย