ต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยี Fuel Cell EV สำหรับศึกษาอบรมพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่